Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Condiţii generale pentru candidați :

 • cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • studiile prevăzute de lege pentru funcţia scoasă la concurs;
 • fără antecedente penale care să-i facă incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu au încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • Studii superioare economice/juridice/tehnice;
 • Să deţină certificat de Expert Achiziţii Publice eliberat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • Experiență minim 5 ani în domeniul achiziţiilor publice;
 • Experiență minim 3 ani operare în SEAP/SICAP și/sau elaborare documentații de atribuire;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Abilitate pentru comunicare.

 

Acte necesare pentru înscriere :

 • copia actului de identitate;
 • CV-ul;
 • formularul de înscriere;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • adeverinţă care atestă vechimea în muncă și/sau copia carnetului de muncă, dupăaz, și, după caz, o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
 •  orice alte documente specifice  necesare ocupării postului.

TEMATICA:

 

 1. Achiziții publice. Scop. Principii.

Programul anual al achizițiilor publice.

Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire.

Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire.

Reguli de evitare a conflictului de interese.

Reguli aplicabile comunicărilor.

Proceduri de atribuire.

Elaborarea documentației de atribuire.

Criterii de calificare și selecție.

Criterii de atribuire.

Stabilirea garanției de participare.

Stabilirea garanției de bună execuție.

Atribuirea contractelor de achiziție și încheierea acordului-cadru.

Finalizarea procedurii de atribuire.

Informarea candidaților/ofertanților.

Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire.

Controlul ex-ante la ANAP.

Informații suplimentare gasiți pe site-ul companiei la sectiunea Cariera.

Înscrierea candidaților se face până în data de 17 decembrie 2018 la sediul central al CNLR-SA din București, strada Poenaru Bordeaector 4 .

Concursul constă în susţinerea unui interviu și a unei probe scrise în data  de 20 decembrie 2018 la sediul central al CNLR-SA – București, strada Poenaru Bordea nr., sector 4.

Nota minimă de promovare a fiecăreia dintre probe este 7.