Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Condiţii de participare 

Condiţii generale :

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă prevăzută de lege pentru funcţia scoasă la concurs;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care se candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia scoasă la concurs;
 • nu are antecedente penale care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • studii economice superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență (sau studii de masterat);
 • vechime în specialitatea finaciar-contabilă de minim 5 ani;
 • cunoștințe de operare Microsoft Office (Excel si Word);
 • cunoștințe privind aplicarea prevederilor Legii nr. 227 din 2015 Codul Fiscal si legislatiei incidente pe domeniul bugetarii la societatile cu capital de stat sau majoritar de stat.

Acte necesare pentru înscriere :

 • copia actului de identitate;
 • CV-ul actualizat;
 • formularul de înscriere;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • adeverinţă care atestă vechimea în muncă și/sau copia carnetului de muncă, după caz, și, după caz, o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
 • orice alte documente specifice  necesare ocupării postului.

Tematică:

 • Întocmire proiect de buget de venituri si cheltuieli conform formatului impus prin OMFP nrdirivind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 • Verificare corelatii bugetare impuse prin OG nrdin 2013 – grad de realizare al veniturilor totale raportat la gradul de realizare al cheltuielilor totale, grad de realizare al cheltuielilor de natura salariala, numar de personal la finele anului, grad de realizare al surselor de finantare, productivitatea muncii raportat la gradul de realizare al veniturilor totale, etc;
 • Întocmire executie buget de venituri si cheltuieli, calcul si analiza indicatori economico-financiari, analiza grad de realizare al indicatorilor economico-financiari (venituri, cheltuieli, cheltuiala/1000 lei venituri, productivitatea muncii, rata profitului, etc;
 • Repartizarea profitului conform Ordonanța nr. 64 dirivind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
 • Calculul drepturilor salariale brute ale salariatilor si colaboratorilor incadrati cu contract individual de munca cu norma intreaga/cu timp partial sau pe baza de contract de mandat/administrare, inclusiv contributii datorate la bugetul de stat, etc;
 • Limite de deductibilitate stabilite de Codul Fiscal;
 • Cheltuieli dedectibile/cheltuieli nedeductibile conform Codului Fiscal;
 • Tichete de masa/ vouchere de vacanta;
 • Taxe de autorizare si licenta specifice jocurilor de noroc.

Bibliografia specifică o regasiti în anunțul de concurs publicat  pe site-ul CN ”Loteria Romana”-SA, la sectiunea Carieră.

Înscrierea candidaților se face până în data de 12 decembriela sediul CNLR-SA din București, strada Poenaru Bordea nrector 4.

Concursul constă în susţinerea unui interviu si a unei probe scrise in data de 17 decembrie 2018.