Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

germană, engleză, franceză

Salariu brut pe luna

350 - 400 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

 

I. DENUMIREA ȘI SCOPUL POSTULUI:


Coordonator programe și proiecte culturale și editoriale

Scopul postului:

oordonarea activităților culturale și editoriale ale filialei;

management, implementare și elaborare de proiecte culturale și editoriale;

diseminarea proiectelor culturale și editoriale ale filialei

management economic în vederea unui procent cât mai semnificativ în ceea ce privește finanțarea proiectelor culturale din alte surse decât Timbrul Arhitecturii

implementarea strategiei pe probleme de PARTENERIATE  a filialei, în colaborare cu Colegiul Director și cu secretarul executiv

implementarea strategiei pe probleme de COMUNICARE a filialei, în colaborare cu Colegiul Director și cu secretarul executiv

oordonarea activităților de relații cu presa ale Filialei

 

II. POZIȚIA OCUPATĂ ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Post superior: Președintele . Filiala Teritorială Timiș, Secretar executiv filială

Post inferior: nu este momentan cazul

 

Relațiile organizatorice de autoritate funcțională 

·oordonează echipele proiectelor culturale sau editoriale și echipele evenimentelor pe care le-a inițiat; 

·oordonează echipele unor anumite proiecte culturale sau editoriale conform misiunilor specifice trasate.

·oordonează relația cu presa și cu purtătorii de cuvând a insituțiilor/organizațiilor cu care filiala intră în dialog

·oordonează relația cu partenerii filialei

 

Relațiile organizatorice de cooperare

·ooperează cu partenerii externi ai programelor, proiectelor culturale și editoriale, precum și a partenerilor de la evenimentele organizate la „Casa Arhitecturii” și „Grădina Arhitecților”;

·ooperează cu reprezentanții pe probleme culturale, editoriale și de comunicare de la alte filiale și de la Ordin.

Relațiile organizatorice de control

·ontrolează echipele ce realizează proiecte culturale și editoriale ale filialei, inclusiv de la „anuală”/”bienală” privitor la parteneriate, comunicare, utilizare a spațiilor, precum și orice alte sectoare ce implică buna desfășurare a evenimentului, respectiv imaginea filialei și a Ordinului

 

Relațiile organizatorice de reprezentare

·reprezintă filiala în dezbateri publice și la acțiuni culturale în conformitate cu mandatul dat pentru fiecare acțiune de președintele filialei.

 

Relațiile organizatorice funcționale

·olaborează cu personalul filialei pentru îndeplinirea atribuțiilor.

 


III. DESCRIEREA ATRIBUȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI


generale

·Îndeplinește cu profesionalism, conștiinciozitate, eficiență și în termenele stabilite toate sarcinile de serviciu;

·Respectă programul de lucru conform prevederilor Regulamentului intern și evidențiează, atunci cînd este cazul, sarcinile îndeplinite în timpul orelor suplimentare efectuate;

·Se informează zilnic în ceea ce privește problemele de arhitectură, patrimoniu și spațiu public apărute în presa locală și națională;

·Se preocupă de cunoașterea tendințelor și a discursului contemporan în domeniul arhitecturii;

·Se instruiește periodic și semnează fișa de protecție a muncii;

·Are o atitudine politicoasă în relațiile cu membrii OAR și celelalte persoane care se adresează Ordinului;

·Menține relații colegiale și de cooperare cu personalul filialei și ceilalți colegi de la filialele teritoriale și de la Ordin;

·Cunoaște Regulamentul de organizare și funcționare a . și Regulamentul cadru a filialelor ., Regulamentul intern al OAR TIMIȘ, precum și Codul deontologic al profesiei de arhitect și alte legi care reglementează

strategice

·evaluează periodic situația filialei din perspectiva postului pe care îl ocupă și oferă un raport asupra acesteia

·definește, în colaborare cu Colegiul Director, strategia culturală a Filialei

·definește, în colaborare cu Colegiul Director, strategia de utilizare a spațiilor aflate în patrimoniul Filialei, în conformitate cu strategia culturală

·definește, împreună cu vicepreședintele responsabil de subiect, strategia de relații cu publicul/comunicare a Filialei

·definește, împreună cu vicepreședintele responsabil de subiect, strategia de parteneriate a Filialei

 

de organizare

·oordonează evenimentele filialei (culturale sau editoriale, conform strategiei culturale)

·gestionează parteneriatele filialei (conform strategiei pe parte de parteneriate)

·gestionează relațiile cu publicul în numele filialei (conform strategiei pe parte de comunicare)

·gestionează spațiile disponibile pentru evenimente (Casa Arhitecturii și Grădina Arhitecților, spațiul ADETIM din Bastion)

·oordonează programul evenimentelor filialei

·oordonează monitorizarea și documentarea evenimentelor

·gestionează arhiva filialei (cea a evenimentelor și proiectelor culturale/editoriale)

 

de informare

·e menține la curent cu presa de specialitate la nivel internațional/național/local

·e menține la curent cu evenimentele culturale/editoriale de specialitate la nivel internațional/național/local

·e menține la curent cu discursul contemporan în ceea ce privește profesia (OAR, UIA, RIBA, și alte organizații similare)

·e menține la curent cu presa locală/națională ce face referire la domeniul arhitecturii sau al urbanismului

·întocmește săptămânal revista presei pentru membrii

 
IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE:


Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște bine limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs:
 
Pregătirea profesională

·Studii superioare umaniste, de artă sau arhitectură de lungă durată.

 

Vechimea în muncă | Specialitatea necesară

·Minimum 2 ani vechime în muncă;

·Minimum 2 ani experiență în managementul și implementarea de programe/proiecte culturale.

 

Cunoștințe profesionale specifice

·Cunoștințe avansate de operare pe calculator, procesare de text și tabelar (Microsoft Office sau similar, etc.), editare și grafică;

·Cunoașterea foarte bine a limbii române – scris și vorbit;

·Cunoașterea foarte bine a limbii engleze – scris, vorbit, citit;

·Cunoașterea unei a doua limbi străine de circulație internațională;

·Cunoștințe de management organizațional, al resurselor umane, operațional și de proiecte culturale.

 

Calități și aptitudini profesionale și personale în conformitate cu specificul postului

·Competențe de planificare, organizare, coordonare și control al activităților;

·Capacitatea de a analiza obiectiv situațiile generatoare de probleme și de a identifica corect problemele;

·Capacitatea de a acționa prompt, eficient și eficace pentru prevenirea și/sau rezolvarea problemelor.

·Capacitate de analiză și sinteză, concizie, acuratețe, inițiativă, creativitate și flexibilitate în adoptarea soluțiilor și alternativelor de lucru cu orientare către răspunsuri și rezultate;

·Abilități de comunicare și relaționare în domeniul specific și la nivel internațional, într-o limbă străină, într-un mediu multicultural, abilități de moderator;

·Spirit de observație și inițiativă, simț organizatoric;

·Calități de lider, abilități de lucru în echipă, spirit de observație, dinamism;

·Capacitate de lucru în condiții de stres, perseverență, atenție distributivă și preocupare pentru calitatea muncii;

·Competențe de marketing, abilități de negociere, convingere și persuasiune;

·Integritate, responsabilitate, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate, moralitate și atitudine pozitivă;

·Capacitate de coordonare și realizare a activităților în context multidisciplinar și internațional;

·Atașament față de organizație; implicarea în realizarea scopurilor acesteia;

·Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;

·Disponibilitate pentru deplasări ocazionale în țară în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

 


V. DOCUMENTE SOLICITATE:


a) cerere înscriere concurs;
b) scrisoare de intenție;
e) CV;
f) acord cu privire la prelucrarea datelor personale.
 

 

VI. CONDIȚIILE POSTULUI:

 

·activitatea principală se va desfășura la sediul din Timișoara str. Diaconu Coresi nr. 12 denumită  „Casa Arhitecturii” plus „Grădina Arhitecților”;

·rogramului de muncă este de 8 ore, într-un singur schimb, desfășurat flexibil în funcție de acțiunile derulate;

·oncediul de odihnă anual este de 24 de zile lucrătoare; sărbătorile legale în care nu se lucrează nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

·erioada de probă este de 3 luni de la semnarea contractului;

·alariul lunar net va fi de 1500 lei.

 


VII. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE/TRIMITE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:


Locul: Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, str. Ep. Augustin Pacha ,
Data: 25 iunie, ora 16:00
Dosarele se pot trimite până la data și ora indicată și în format pdf la adresa de e-mail:
 
VIII. TEMATICA CONCURSULUI


Cunoștințe în organizarea, conducerea și gestiunea proiectelor culturale.


IX. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI


Locul: 26 iunie – 6 iulie, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor (proba scrisă).


X. TIPUL PROBELOR DE CONCURS

probă scrisă (selecției dosare)

interviu (ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă).

 

 

Documentele necesare înscrierii le găsiți mai jos:

 

Lansat