Detalii loc de munca

ANUNT INACTIV: Angajatorul nu recruteaza momentan in mod activ pentru aceasta pozitie, dar poti aplica la anunt.

Asistent manager

Nivelul carierei
Middle (2-5 ani)
Tip job
Full time
Posturi disponibile
1

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere –organizează în data de 20 August 2021 (proba scrisă), ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui post de asistent manager (COD COR 3343O3în cadrul Secretariat/ Director General Adjunct/ CNAIR Central, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Concursul va consta în selecția dosarelor, probă scrisă (test grilă), probă practică și interviu. După afișarea rezultatului selecției dosarelor, candidații declarați admiși vor susține proba scrisă. După afișarea rezultatului probei scrise, candidații declarați admisi vor susține proba practică, la o dată ulterioară care va fi publicată pe site-ul CNAIR SA, secțiunea Cariere. Același lucru este valabil si pentru proba interviului (candidații declarați admiși la etapa probei practice vor susține proba interviului la o dată ulterioară care va fi publicată pe site-ul CNAIR SA, secțiunea Cariere).

În cazul în care, în urma susținerii celor trei probe (proba scrisă, proba practică și interviu), doi sau mai mulți candidați au obținut punctaje egale care îi califică pentru ocuparea postului vacant și nu se încadrează în excepțiile prevăzute de CCM aplicabil, se va susține o nouă probă scrisă, de departajare a candidaților care au obținut rezultate egale.

CERINȚE GENERALE:

- Să cunoască limba română și termenii tehnici de specialitate;

- Apt din punct de vedere medical;

- Abilități de comunicare și relaționare;

- Capacitate de a lucra în echipă;

- Nu se permite angajarea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a persoanelor pensionate.

CERINȚE PRIVIND STUDIILE ȘI SPECIALIZĂRILE NECESARE:

 • Absolvent de studii superioare de lungă durată – diplomă de licență sau echivalentă/ciclul I (Bologna)-diplomă studii universitare de licență;

 • Minim 3 ani experiență în activitatea de asistent manager;

 • Limbi străine cunoscute – engleza – nivel avansat (scris și vorbit);

 • Abilități de lucru cu computerul – utilizare MS Office (WORD, Excel, Power Point samd.), Outlook ;

 • CANDIDAŢII VOR PREZENTA LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- cerere tip de înscriere la concurs, adresată Directorului General al CNAIR SA, cu precizarea exactă a concursului la care se dorește înscrierea;

 • copia actului de identitate sau alt document oficial care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • documentele care atestă nivelul studiilor (diplomă/ adeverință valabilă) în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular, cu semnătură olografă;

 • documente justificative care să ateste experiența de minim 3 ani în activitatea de asistent manager (carnet de muncă/adeverință-după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular, cu semnătura olografă;

 • cazier judiciar valabil în original/ copie conform cu originalul, care să demonstreze că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 • adeverință medicală în original/ copie conform cu originalul care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului/ alt medic cu competență în domeniu;

 • declarație pe propria răspundere a candidatului că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul organizării concursului, conform procedurilor interne și evidențelor ulterioare (declarație tip atașată anunțului publicat pe site-ul companiei);

 • declarație pe propria răspundere a candidatului cu privire la documentele certificate conform cu originalul (declarație tip atașată anunțului publicat pe site-ul companiei);

 • declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu a avut contractul individual de muncă desfăcut disciplinar;

 • declarație pe propria răspundere că nu are calitatea de pensionar în sistemul public de pensii sau conform altor legi speciale;

 • declarație pe propria răspundere privind calitatea de personal/expert cheie în contracte aflate în derulare la nivelul CNAIR SA . (declarație tip atașată anunțului publicat pe site-ul companiei);

 • curriculum vitae, semnat olograf pe fiecare pagină de către titularul concurent;

Salariul de încadrare oferit de Companie pentru postul menționat mai sus este de 55OOlei, la care se adaugă sporurile conform Contractului Colectiv de Munca al CNAIR SA, document ce se regăsește pe site-ul CNAIR SA, secțiunea Organizare și Funcționare.

Tematica, bibliografia, fișa postului vacant și cererea tip pentru înscriere la concurs sunt atașate anunțului publicat pe site-ul companiei.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs este data de 11 AUGUST 2021.

Dosarele se depun la Registratura CNAIR SA, Sediul Central, B-dul. Dinicu Golescu (Palat CFR, Poarta A), sector 1, Bucureşti, în intervalul orar: luni-joi 08:00 - 15:30, vineri 08:00 - 13:00. Informațiile aferente desfasurării concursului vor fi publicate pe site-ul CNAIR SA, secțiunea Cariere.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Pregătire Personal și Relația cu Sindicatele, respectiv de pe site-ul CNAIR SA, sectiunea Cariere.