Definicja pojęć

Terminy "BestJobs.ro", "BestJobs.eu", "strony", "strona", "BestJobs Recrutare SA", "my", "spółka" odnoszą się do spółki BestJobs Recrutare SA oraz jej usług oferowanych w serwisie BestJobs. Spółka BestJobs Recrutare SA ma swoją siedzibę w Targu Mures, ul. TARGULUI 1/B, p.1, w okręgu Marusza i jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr. J26/717/2010, numer identyfikacji podatkowej RO27661233.
Termin "użytkownik" oznacza wszystkie osoby fizyczne lub prawne odwiedzające strony BestJobs niezależnie od powodu odwiedzin.
Terminy "regulamin", "umowa", "kontrakt", "zasady użytkowania" odnoszą się do niniejszej umowy.

Umowa z użytkownikiem
Niniejsza umowa ma zastosowanie do wszystkich usług, stron BestJobs i ich zawartości. Po utworzeniu konta na dowolnej stronie BestJobs, system generuje profil dostępny z każdej strony, który można zdezaktywować, wybierając odpowiednią opcję na każdej ze stron. BestJobs świadczy swoje usługi zgodnie z niniejszym regulaminem, który może być przez nas aktualizowany bez powiadamiania użytkowników. Ponadto korzystając z niektórych usług będących własnością lub obsługiwanych przez BestJobs, użytkownicy oraz BestJobs podlegają wytycznym lub zasadom dotyczącym danych usług, które mogą być od czasu do czasu publikowane. Wszelkie takie wytyczne lub zasady zostają włączone do regulaminu na mocy niniejszego odwołania. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te zasady, proszę nie korzystać z serwisu BestJobs. Korzystając z naszego serwisu, zgadzają się Państwo z postanowieniami regulaminu. BestJobs, zwana dalej "Spółką", może w dowolnym momencie zmienić niniejszy dokument za pomocą aktualizacji strony. Radzimy regularnie odwiedzać tę stronę i przeglądać regulamin, który jest dla Państwa prawnie obowiązujący. Korzystając z serwisu BestJobs, zgadzają się Państwo na wszystkie zmiany wprowadzane do niniejszego porozumienia.

Opis usług
Serwis BestJobs udostępnia użytkownikom poprzez swoją sieć bogate zasoby obejmujące różnorodne narzędzia służące komunikacji, fora, usługi zakupowe, wyszukiwarki, spersonalizowane treści oraz programy reklamujące marki. Rozumieją i zgadzają się Państwo, że serwis może zawierać reklamy i że są one konieczne do świadczenia usług przez BestJobs.
Rozumieją i zgadzają się Państwo, że korzystanie z serwisu może wiązać się z otrzymywaniem powiadomień od BestJobs, takich jak ogłoszenia o usługach, wiadomości administracyjne oraz newsletter BestJobs i że powiadomienia te stanowią część członkostwa w BestJobs, a więc nie będą Państwo mieli możliwości odmowy ich otrzymywania. Rozumieją i zgadzają się Państwo, że serwis udostępniany jest w stanie takim, jaki jest teraz i że BestJobs Recrutare SA nie ponosi odpowiedzialności za czasowość, usunięcie, błędne doręczenie lub utratę wiadomości użytkowników lub spersonalizowanych ustawień.
Dostęp do niektórych usług BestJobs może być odpłatny. Subskrypcja opłacana jest na podstawie faktury pro forma w rumuńskiej walucie lej, przy czym wymiana euro dokonywana jest w dniu wystawienia faktury. Dostęp do niektórych usług jest warunkowy, udzielany dopiero po potwierdzeniu płatności i jej przelaniu na rachunek BestJobs. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z użytkowania serwisu, rozumieją i zgadzają się Państwo, że dokonane płatności nie będą zwracane.

Zamówienia / Użytkowanie
Zamówienie uważa się za złożone w momencie przesłania go przez odbiorcę świadczeniodawcy na jego stronie z wyszczególnieniem zamawianej usługi. Zamówienie może zostać anulowane maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu jego złożenia i tylko wtedy, jeśli opłacone usługi nie zostały wykorzystane. Jeśli został wykorzystany jeden lub więcej kuponów - oferty zostały opublikowane lub wszystkie CV zostały odblokowane, odstąpienie od korzystania oferty jest niemożliwe. Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z nami: +48 223 988 477, hire@bestjobs.eu.

Obowiązki rejestracyjne
W zamian za korzystanie z usług BestJobs Recrutare SA zgadzają się Państwo: 1) udzielać prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji na swój temat wymaganych w formularzu rejestracji w serwisie oraz 2) na bieżąco aktualizować dane rejestracyjne, aby były one zawsze prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne. W przypadku podania nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niepełnych informacji BestJobs Recrutare SA ma prawo zablokować lub zamknąć Państwa konto i odmówić udostępnienia wszelkich swoich usług teraz lub w przyszłości.

Ważne!
Nasz zespół techniczny definitywnie zablokuje dostęp użytkowników do strony BestJobs.ro przez wszystkie posiadane przez nich konta w przypadku łamania przez nich zasad regulaminu:
1. informacje pornograficzne / erotyczne i osobiste niewłaściwe wykorzystanie / nieprawdziwe profile – natychmiastowe i trwałe wykluczenie
2. spam i niewłaściwy język – trwałe wykluczenie po 1 ostrzeżeniu
Dziękujemy za okazane zrozumienie!

Bestjobs nie wyraża zgody na publikację ofert dotyczących video-czatów, masaży erotycznych itp.

Oferta pracy może być umieszczana jedynie w miastach, w których prowadzona jest rekrutacja.
BestJobs Recrutare SA może bez powiadomienia lub formalności ani też bez konieczności składania wyjaśnień zawiesić lub zablokować dostęp do strony lub niektórych jej treści. Firmy rekrutujące na zagraniczne stanowiska proszone są o przesłanie kopii formularza rejestracji z Inspekcji Pracy właściwej dla swojej siedziby za pomocą faksu na numer 021-3184087 lub mailem na adres hire@bestjobs.eu

Obowiązki użytkownika
Publikując zamieszczane na stronie materiały lub udostępniając je na swoim koncie, jako użytkownik odpowiadają Państwo za swoje działania i ich potencjalne skutki.

Zgadzają się Państwo nie wykorzystywać serwisu do:
a) zamieszczania, publikowania, przesyłania mailowo, przekazywania lub udostępniania w inny sposób treści, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności;
b) zamieszczania, publikowania, przesyłania mailowo lub przekazywania treści obscenicznych, oszczerczych, szkodliwych, zawierających pogróżki wobec innego użytkownika, osoby fizycznej lub prawnej bądź osoby trzeciej;
c) publikowania, dystrybuowania lub przekazywania materiałów (obrazów lub tekstu):
- pornograficznych, erotycznych lub o treści erotycznej jakiegokolwiek rodzaju i w jakiejkolwiek formie,
- promujących pedofilię, kazirodztwo lub zoofilię,
- promujących nienawiść wobec określonych grup ludzi ze względu na ich: rasę, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana, tożsamość lub orientację seksualną,
d) zamieszczania, publikowania, przekazywania lub udostępniania w inny sposób materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody mające na celu zakłócenie lub ograniczenie funkcjonalności dowolnego oprogramowania,
e) zamieszczania, publikowania, przekazywania lub udostępniania w inny sposób treści, których nie mają Państwo prawa udostępniać na mocy dowolnego prawa lub stosunku umownego bądź opartego na zaufaniu (takich jak informacje zastrzeżone i poufne uzyskane lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub umów o zachowaniu poufności);
f) zamieszczania, publikowania, przesyłania mailowo, przekazywania lub udostępniania w inny sposób niezamawianych lub nieuprawnionych reklam, materiałów promocyjnych, "wiadomości - śmieci", "spamu", "łańcuszków", "piramid finansowych" ani wszelkich innych form nagabywania poza miejscami do tego przeznaczonymi;
Zabrania się tworzenia profili osobistych w celu promowania wideo-chatów, usług towarzyskich, wiadomości erotycznych lub innych usług tego rodzaju. Promowanie firmy lub usług wymaga korzystania z profilu biznesowego zgodnie z regulaminem zawartym w niniejszym dokumencie.
g) posiadania licznych adresów, które są do siebie podobne lub utworzone na tej samej podstawie;
h) wspierania w sposób materialny lub dostarczania zasobów dotyczących nielegalnej działalności bądź promowania krzywdzenia w sposób fizyczny lub słowny grup lub osób, ani promowania okrucieństwa wobec zwierząt. Obejmuje to m.in. przedstawianie informacji na temat sposobu przygotowywania, kupowania lub składania bomb, granatów lub innego rodzaju broni oraz tworzenia stron typu "crush";
i) publikowania lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób danych osobowych (nazwisko, adres, numery telefonu) lub ich zapisywania w sekcjach widocznych dla innych użytkowników (opisy, nicki itp.);
j) publikowania lub przekazywania jakichkolwiek innych materiałów, które naruszają w dowolny sposób obowiązujące prawo. BestJobs nie gwarantuje rzetelności, prawdziwości ani jakości treści nadesłanych przez użytkowników ani nie podpisuje się pod opiniami przez nich wyrażanymi.

BestJobs bierze bierny udział dostarczaniu i publikowaniu informacji przekazywanych przez użytkowników przez internet i nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze sprawdzanie publikowanych materiałów. Wobec tego spółka BestJobs nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za dane i informacje publikowane przez użytkowników. W przypadku prośby od użytkownika spółka może sprawdzić oświadczenia i zadecydować o usunięciu informacji.

BestJobs może podjąć działania lub środki wobec użytkownika lub przesłanych przez niego informacji. Przesyłając materiały do publicznej lub prywatnej części serwisu, w tym na fora, konkursy lub w chat roomach, przekazują Państwo spółce BestJobs bezterminowe prawo (w tym prawa osobiste) oraz licencję na wykorzystanie, modyfikowanie, adaptowanie, przesyłanie, tłumaczenie oraz publikowanie treści w skali międzynarodowej oraz do zamieszczania ich w innych dziełach dowolnego rodzaju w mass-mediach za pomocą technologii znanej obecnie lub stworzonej w przyszłości. Pozwalają Państwo każdej zarejestrowanej osobie na dostęp, wizualizację, zapisanie lub skopiowanie takich materiałów na potrzeby osobiste. Bez uszczerbku dla powyższego, właściciel opublikowanych materiałów zachowuje wszelkie prawa, które mogą z nich wynikać.

Jesteśmy wdzięczni za wiadomości od naszych klientów i chętnie przyjmujemy uwagi dotyczące naszych usług. Pragniemy podkreślić, że nasza polityka nie pozwala nam każdorazowo akceptować lub brać pod uwagę pomysłów, sugestii, wynalazków lub materiałów innych niż zamówione.

Informacje dla użytkowników
Rejestrując się na stronie, zostaną Państwo poproszeni o podanie spółce pewnych informacji, w tym m.in. ważnego adresu e-mail. Oprócz zasad wyszczególnionych w którejkolwiek polityce prywatności na niniejszej stronie rozumieją i zgadzają się Państwo, że BestJobs może ujawnić osobom trzecim, w sposób anonimowy, pewne zbiorcze informacje zawarte we wniosku rejestracyjnym.

BestJobs nie ujawni osobie trzeciej Państwa nazwiska, adresu, adresu e-mail ani numeru telefonu bez Państwa zgody, z wyjątkiem przypadków, w których jest to wymagane prawnie, kiedy ujawnienie takich informacji jest konieczne i zgodne z polityką prywatności.

BestJobs ma prawo zaoferować Państwu usługi i produkty należące do osób trzecich na podstawie informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym w dowolnym momencie po dokonaniu rejestracji; oferty takie może składać BestJobs lub osoba trzecia.

Konto, hasło i bezpieczeństwo
Są Państwo odpowiedzialni za ochronę swojego hasła i konta oraz za wszelkie działania, które mają miejsce z ich wykorzystaniem. Zgadzają się Państwo natychmiastowo powiadamiać BestJobs o każdym nieuprawnionym wykorzystaniu Państwa hasła lub konta i wylogowywać się ze swojego konta po zakończeniu każdej sesji. BestJobs nie może i nie będzie odpowiadać za żadną stratę ani szkodę wynikające z niestosowania się do postanowień niniejszej sekcji.

BestJobs zachowuje prawo do zablokowania hasła, możliwości korzystania z usług oraz usuwania materiałów publikowanych na swoich stronach wedle własnego uznania z dowolnego lub bez powodu. BestJobs może także zawiesić świadczenie wszystkich lub części swoich usług za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Zgadzają się Państwo, że BestJobs może w pewnych okolicznościach i bez wcześniejszego powiadomienia natychmiast usunąć Państwa konto BestJobs, związany z nim adres e-mail oraz dostęp do serwisu. Ponadto zgadzają się Państwo, że wszelkie uzasadnione usunięcia konta będą dokonywane wedle uznania BestJobs i że BestJobs nie będzie odpowiadać wobec Państwa lub jakichkolwiek osób trzecich za usunięcie konta, związanego z nim adresu e-mail ani dostępu do serwisu.

Wykorzystanie materiałów
BestJobs zezwala na wizualizację i pobranie pojedynczej kopii materiałów z serwisu BestJobs jedynie na użytek osobisty, a nie na użytek komercyjny. Treści zawarte na stronach, teksty, grafiki, zdjęcia, oprogramowanie i inne materiały są chronione prawem autorskim. Wszystkie materiały są własnością BestJobs. Kompilacja (czyli gromadzenie i zmiana organizacji) treści serwisu stanowi wyłączne prawo BestJobs podlegające ochronie prawnej. Nie mają Państwo pozwolenia na sprzedaż lub modyfikowanie materiałów, ich upublicznianie, prezentowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób publicznie lub na użytek komercyjny.
Dostęp nieautoryzowanych użytkowników do serwerów należących do BestJobs lub wynajmowanych przez spółkę jest zakazany. Próba nieuprawnionego uzyskania dostępu do serwerów stanowi naruszenie prawa i podlega karze zgodnie z rumuńskim prawem.

Własność materiałów i informacji przesłanych na strony BestJobs.ro
BestJobs Recrutare SA nie rości sobie prawa własności do materiałów przesyłanych lub udostępnianych w serwisie (w tym uwag i sugestii). Przesyłając treści do dowolnego publicznego lub niepublicznego obszaru strony BestJobs, udzielają Państwo BestJobs Recrutare SA i stowarzyszonym z nią spółkom pozwolenia na wykorzystanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, dystrybuowanie i wymienianie Państwa nazwiska w związku z przesłanymi materiałami.

Za korzystanie z materiałów w sposób zgodny z powyższym nie będzie wymagana ani pobierana żadna opłata. BestJobs Recrutare SA nie ma obowiązku publikowania na stronie lub wykorzystywania w żaden inny sposób przesłanych przez Państwa materiałów; BestJobs Recrutare SA ma prawo do usuwania dowolnych treści w dowolnym czasie bez konkretnego powodu.

Treść stron profilowych na BestJobs.ro
BestJobs Recrutare SA nie ma praw autorskich do treści wyświetlanych stron w obszarze będącym do dyspozycji użytkowników na bestjobs.ro. Przesyłając treści do zamieszczenia na Państwa stronie BestJobs udzielają Państwo BestJobs Recrutare SA bezpłatnej licencji na powielanie, modyfikowanie, adaptowanie i publikowanie treści wyłącznie na potrzeby wyświetlania, dystrybucji i promowania Państwa strony BestJobs. Pozwolenie obowiązuje tak długo, jak długo Państwa strona jest utrzymywana w serwisie należącym do BestJobs Recrutare SA i przestaje obowiązywać w momencie usunięcia Państwa konta z bestjobs.ro. Przyjmują Państwo do wiadomości, że BestJobs Recrutare SA nie dokonuje wstępnej oceny treści, ale BestJobs Recrutare SA lub jej pracownicy mają prawo (lecz nie obowiązek) wedle własnego uznania odmówić umieszczenia treści lub usunąć treść udostępnioną w serwisie. BestJobs Recrutare SA i jej pracownicy mają prawo do usunięcia wszelkich treści, które naruszają regulamin lub są w inny sposób nie do przyjęcia. Zgadzają się Państwo z koniecznością oceny i ponoszenia wszelkiego ryzyka związanego z wykorzystaniem wszelkich treści, w tym z poleganiem na rzetelności, kompletności lub użyteczności takich treści.

Związek z firmami reklamującymi się na BestJobs.ro
BestJobs Recrutare SA prowadzi na swoich stronach kampanie reklamowe i promocyjne.
Korespondencja, interesy lub udział w promocjach kampanii reklamowych napotkanych na naszych stronach, w tym płatności lub dostawa towarów lub usług, a także wszelkie inne warunki, zasady i gwarancje lub oświadczenia związane z takimi stosunkami są Państwa wyłączną odpowiedzialnością i odpowiedzialnością tych firm. Zgadzają się Państwo, że BestJobs Recrutare SA nie będzie odpowiedzialna ani nie będzie mieć żadnych zobowiązań ze względu na jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takich kontaktów lub z obecności takich reklamodawców w serwisie.

Akceptując postanowienia niniejszej umowy, rozumieją i zgadzają się Państwo także, że korzystanie z serwisu może obejmować powiadomienia z BestJobs Recrutare SA przesyłane mailem lub oferty specjalne.

Usługa “Rekrutuj z polecenia”

I. WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH PREMII
Wysokość premii zostanie ustalona przez pracodawcę w granicach wyznaczonych przez Wykonawcę, między 300-3000 euro brutto. Po ustaleniu i dodaniu wartości Premii pracodawca nie będzie miał prawa do zmiany jej wysokości lub jej usunięcia.

II. PODATKI I OPŁATY
Premie ustalone przez Pracodawców mają wartość brutto, po zainkasowaniu ich od Pracodawców, Wykonawca odliczy odpowiednią kwotę podatku od kwoty premii, mającą na celu opłacenia podatku od dochodów osób fizycznych, oraz składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, jeśli dotyczy.

III. PRAWO DO UCZESTNICTWA I ROSZCZEŃ
Mogą korzystać z usługi “Rekrutuj z polecenia” wszystkie osoby fizyczne zarejestrowane jako użytkownicy witryny https://www.bestjobs.eu, zgodnie z warunkami i zasadami użytkowania przyjętymi podczas rejestracji na witrynach internetowych należącej do Wykonawcy.

Pracownicy grupy spółek afiliowanych z NEOGEN SA, odpowiednio Pracodawcami, jak i członkowie ich rodzin do IV stopnia, nie są uprawnieni do korzystania z przyznanych premii. Wszystkie dane dostarczone z okazji uczestnictwa w tej usłudze mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do celów komercyjnych.

Etap odbioru premii na podstawie polecenia, użytkownik osoba fizyczna skontaktuje się z Pracodawcą w celu potwierdzenia zatrudnienia osoby polecanej.
Pracodawca wyda potwierdzenie zatrudnienia, dla wnioskodawcy a ten będzie mógł odebrać premię ustaloną przez Pracodawcę, poprzez podpisanie odpowiedniego wniosku i dostarczanie informacji wymaganych przez Wykonawcę dotyczących statusu ubezpieczonego w systemie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych.
Pracodawcy mają obowiązek zapłacenia premii za każdego kandydata zatrudnionego na podstawie polecenia, niezależnie od liczby osób, które były zatrudnione w wyniku poleceń.

Termin wypłaty premii:
Wykonawca przekaże kwotę premii w oparciu o zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wydane przez Pracodawcę, po upłynięciu okresu 2 miesięcy od dnia zatrudnienia.

IV. UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Premia będzie przyznawana tylko na podstawie potwierdzenia zatrudnienia, potwierdzenie podlega wyłącznej i jednostronnej gestii Pracodawcy!
W przypadku, kiedy pracodawca odmówi potwierdzenia lub nie potwierdzi na piśmie wykonania zatrudnienia z polecenia i odbioru premii, wnioskodawca traci prawo do otrzymania przyznanej premii, Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec postępowania pracodawcy w zakresie dostarczania informacji o wykonanych zatrudnieniach.
Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za procedurę selekcji kandydatów wykonaną przez pracodawców, nie gwarantuje, że kandydaci zaproszeni do procesu selekcji zostaną wybrani do zatrudnienia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za prawidłowość informacji dostarczonych przez pracodawców w związku z ich stosunkami z kandydatami skierowanymi do zatrudnienia;
Beneficjenci usługi zobowiązani są do udostępnienia prawdziwych, dokładnych i kompletnych danych o ich tożsamości. Korzystanie z kilku kont w celu bezpośredniego lub pośredniego skorzystania z premii przyznanej poprzez usługę „Rekrutuj z polecenia” jest surowo zabronione.
Pracownicy, przedstawiciele i funkcjonariusze Pracodawcy jak i ich krewni do IV stopnia nie mogą korzystać z premii za polecenie związane z ogłoszeniami opublikowanymi przez Pracodawcę.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji za pomocą specyficznych środków przestrzegania powyższych ustaleń jak i prawdziwości dostarczonych informacji w ramach korzystania z usługi.
W przypadku, kiedy Bestjobs stwierdzi, że istnieją poważne przesłanki naruszenia wymienionych powyższych zakazów, natychmiast przystąpimy do zablokowania i usunięcia konta użytkownika, który naruszył te ustalenia, bez jakiegokolwiek odszkodowania. Ponadto, kara za naruszenie powyższych ustaleń będzie skutkowała uchyleniem użytkownikowi prawa do żądania zwrotu wszelkich kwot uiszczonych za nabycie usług Bestjobs, nawet wtedy, kiedy do momentu stwierdzenia przez spółkę winy, opłacone usługi nie zostały świadczone w całości lub częściowo.

Linki do innych serwisów informacyjnych lub usługowych
Strony BestJobs mogą zawierać lub osoby trzecie mogą zamieszczać linki do innych stron www lub zasobów. Ponieważ BestJobs Recrutare SA nie kontroluje takich stron i zasobów, przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że BestJobs Recrutare SA nie jest odpowiedzialna za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów i nie popiera ani nie jest odpowiedzialna ani nie ponosi zobowiązań w związku z żadną treścią, reklamą, produktami lub innymi materiałami na takich stronach lub zasobach lub dostępnymi poprzez nie.

Ponadto przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że BestJobs Recrutare SA w żadnym przypadku nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z korzystania ze stron BestJobs Recrutare SA oraz treści strony.

Zobowiązania BestJobs Recrutare SA
Ponieważ potwierdzanie tożsamości użytkowników przez internet jest trudne, BestJobs Recrutare SA nie może i nie sprawdza, czy każdy użytkownik jest tym, za kogo się podaje. Ponieważ nie jesteśmy i nie możemy być zaangażowani w kontakty między użytkownikami ani nie kontrolujemy zachowania uczestników na żadnej ze stron BestJobs, w przypadku sporu z jednym lub kilkoma użytkownikami zwalniają Państwo BestJobs Recrutare SA (a także naszych przedstawicieli i pracowników) z roszczeń, żądań i odszkodowań (za szkody faktyczne i wynikowe, bezpośrednie i pośrednie) dowolnego rodzaju i natury, znane i nieznane, podejrzewane i niepodejrzewane, ujawnione i nieujawnione, wynikające z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związane.

BestJobs Recrutare SA nie ma obowiązku kontrolowania treści publikowanych przez użytkowników i nie gwarantuje rzetelności, integralności ani jakości tych treści. Rozumieją Państwo, że korzystając z usług mogą być Państwo narażeni na treści obraźliwe, nieobyczajne lub wzbudzające sprzeciw.

Materiały mogą zawierać informacje niedokładne lub błędy ortograficzne. BestJobs Recrutare SA nie zakłada rzetelności materiałów na stronie. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że są Państwo wyłącznie odpowiedzialni za formę, treść i dokładność materiałów publikowanych na stronie.

Ograniczenie odpowiedzialności
Rozumieją i zgadzają się Państwo, że BestJobs Recrutare SA nie będzie przed Państwem odpowiedzialna za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe szkody lub odszkodowanie z nawiązką, w tym m.in. odszkodowanie za utratę zysku, dobrego imienia, wykorzystanie danych lub inne straty (nawet jeśli BestJobs Recrutare SA została wcześniej poinformowana o możliwości zaistnienia takich strat) wynikających z:
a) korzystania lub niemożności korzystania z usług BestJobs.ro;
b) nieupoważnionego dostępu lub zmiany przekazu lub danych;
c) oświadczeń lub zachowań osób trzecich w serwisach BestJobs Recrutare SA;
d) wszelkich innych spraw związanych z serwisem.
Rozumieją Państwo również i zgadzają się, że:
a) ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług. Usługi świadczone są w stanie takim, jakie są teraz.
b) BestJobs Recrutare SA nie gwarantuje, że:
b.1) usługi spełnią Państwa oczekiwania;
b.2) usługi będą świadczone bez przerwy, na czas, w sposób bezpieczny i wolny od błędów;
b.3) wyniki uzyskane na skutek korzystania z usług będą precyzyjne i rzetelne;
b.4) wszelkie błędy w oprogramowaniu będą naprawiane;
c) pobieranie lub uzyskiwane materiałów w inny sposób poprzez korzystanie z serwisu odbywa się wedle Państwa uznania i na Państwa ryzyko i ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w Państwa systemie komputerowym lub za utratę danych wynikającą z pobierania takich materiałów.

Postanowienia ogólne
W przypadku stwierdzenia przez organ prawny nieważności jednego z postanowień niniejszego rozdziału "Regulaminu", pozostałe postanowienia "Regulaminu" pozostaną w mocy. "Regulamin" stanowi porozumienie pomiędzy Państwem a BestJobs Recrutare SA w zakresie korzystania z BestJobs.ro.

Niniejszy regulamin może być przez nas aktualizowany od czasu do czasu bez powiadomienia. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna o każdej porze na tej stronie.

"Regulamin" stanowi całość porozumienia pomiędzy Państwem a BestJobs Recrutare SA i określa zasady korzystania z usług serwisu BestJobs Recrutare SA, zastępując wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy Państwem a BestJobs Recrutare SA i stronami (w tym m.in. wcześniejszą wersję regulaminu). Mogą Państwa obowiązywać również inne zasady mające zastosowanie do zakupu lub korzystania z niektórych innych usług BestJobs Recrutare SA, stowarzyszonych serwisów, treści lub oprogramowania osób trzecich. "Regulamin" oraz relacje między Państwem a BestJobs Recrutare SA podlegają przepisom prawa rumuńskiego.