Job details

INACTIVE AD: The employer is not currently actively recruiting for this position, but you can apply for the ad.

Profesor istorie

Looking for Premium Talent
Career level
Entry (0-2 years), Middle (2-5 years), Senior (5-10 years), Executive (>10 years)
Employment type
Full time
Address
Number of vacancies
1

De 20 de ani, la Genesis College, le oferim elevilor noştri cea mai bună educație și condițiile optime pentru a-și atinge potențialul. Alătură-te echipei Genesis College și, împreună, îi vom ajuta pe elevii noștri, tinerii de mâine, să învețe cu pasiune, să îndrăznească să afle mai mult, să pună întrebări, să caute soluții și să găsească răspunsuri.

 

În prezent, Genesis College, prima școală complet digitalizată din România, pune la dispoziția elevilor toate nivelurile de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Anul acesta, Școala Genesis a devenit oficial școală autorizată a programului internațional IB (International Baccalaureate) la nivel primar (PYP – Primary Years Programme) și gimnazial (MYP – Middle Years Programme), un program flexibil, ce pune accent pe învăţarea centrată pe elev, concentrându-se pe nevoile sociale, emoţionale și academice ale copiilor.

 

Pentru că ne mărim echipa, avem nevoie de un profesor de istorie.

 

Ce responsabilități vei avea în cadrul echipei Genesis College?

 

 • Planificarea și proiectarea orelor de istorie;

 • Participarea la acțiuni complementare activității de învățare;

 • Participarea la activități de perfecționare pedagogică și de specialitate;

 • Asigurarea mijloacelor de învățământ, a materialului didactic și a auxiliarelor didactice;

 • Cunoașterea și respectarea politicilor și principiilor educaționale ale instituției în activitatea cu copiii;

 • Susținerea unui proces de comunicare eficient și transparent, în relația cu părinții și/sau alte instituții partenere;

 • Realizarea sarcinilor din cadrul unor comisii școlare.De ce ai nevoie pentru a face parte din echipa noastră?

 

Dacă ai o atitudine pozitivă, te adaptezi nevoilor fiecărui copil, iar schimbările și lucrurile noi și interactive te motivează, atunci următoarele cerințe ar trebui doar să completeze lista așteptărilor pe care le avem de la tine:

 • Studii superioare finalizate; masteratul în domeniu și studiile complementare reprezintă un avantaj;

 • Experiență în educație - minimum 5 ani;

 • Cunoștințe de limba engleză;

 • Cunoștințe tehnologice – abilități de lucru cu calculatorul/videoproiectorul/tabla interactivă;

 • Abilități de organizare și comunicare;

 • Creativitate și implicare;

 • Disponibilitatea în fața unor proiecte suplimentare care să facă parte din programul de dezvoltare pentru elevi;

 • Dorință de perfecționare continuă;

 • Experiența în sistemul internațional IB (PYP/MYP) constituie un avantaj;

 • Experiență în proiecte extracurriculare – tabere de vară, ateliere artistice sau cluburi tematice;

 • Rezultate relevante la concursuri, olimpiade, cazuri personale de reușită;

 • Cursuri de specialitate în țară sau în străinătate;

 • Pasiune și dăruire pentru profesia de dascăl;

 • Dorința de a face parte dintr-o echipa dinamică și de a păstra standardele ridicate ale instituției.Ce vei găsi la Genesis College?

 

Pentru că suntem o echipă dinamică, aici vei găsi un mediu de lucru flexibil, cu colegi tineri și foarte bine pregătiți. În plus, vei avea parte de:

• Un salariu motivant, care poate crește în funcție de gradul de implicare și asumare a unor proiecte suplimentare;

• Un pachet confortabil de beneficii – masă de prânz la cantina școlii, cursuri de formare și dezvoltare profesională, posibilitate de școlarizare a propriilor copii;

• Participare la derularea unor proiecte internaționale;

• Team-building-uri periodice;

• Alte beneficii, stabilite în urma interviului.

 

Vă rugăm să aplicati cu CV-ul dvs. De asemenea, vă rugăm să trimiteți și o scrisoare de intenție, care să explice motivele pentru care doriți să faceți parte din echipa Genesis College.

 

History teacher

 

For 20 years, at Genesis College, we have been offering our students the best education and the optimal conditions to reach their potential. Join the Genesis College team and together we will help our students, the young people of tomorrow, to learn with passion, to dare to learn more, to ask questions, to look for solutions and to find answers.

 

Currently, Genesis College, the first fully digitized school in Romania, offers students all levels of education: preschool, primary, middle and high school. This year, Genesis School has officially become an authorized school of the IB (International Baccalaureate) program at the primary level (PYP - Primary Years Program) and middle school (MYP - Middle Years Program), a flexible program that focuses on student-centered learning. , focusing on the social, emotional and academic needs of children.

 

Because we are growing our team, we need a history teacher.

 

What responsibilities will you have within the Genesis College team?

 

 • Planning and designing history classes;

 • Participation in complementary actions to the learning activity;

 • Participation in pedagogical and specialized training activities;

 • Providing teaching aids, teaching materials and teaching aids;

 • Knowledge and observance of the educational policies and principles of the institution in the activity with children;

 • Supporting an efficient and transparent communication process, in the relationship with parents and / or other partner institutions;

 • Carrying out the tasks within some school commissions.

 

What do you need to be part of our team?

 

If you have a positive attitude, you adapt to the needs of each child, and changes and interactive things motivate you, then the following requirements should only complete the list of expectations we have from you:

 • Higher education completed; the master's degree in the field and complementary studies are an advantage;

 • Experience in education - minimum 5 years;

 • Knowledge of English;

 • Technological knowledge - computer skills / video projector / interactive whiteboard;

 • Organization and communication skills;

 • Creativity and involvement;

 • Availability in front of additional projects that will be part of the development program for students;

 • Desire for continuous improvement;

 • Experience in the international IB system (PYP / MYP) is an advantage;

 • Experience in extracurricular projects - summer camps, art workshops or thematic clubs;

 • Specialized courses in the country or abroad;

 • Passion and dedication for the teaching profession;

 • The desire to be part of a dynamic team and to maintain the high standards of the institution.

 

What will you find at Genesis College?

 

Because we are a dynamic team, here you will find a flexible work environment, with young and very well prepared colleagues. In addition, you will have:

• A motivating salary, which may increase depending on the degree of involvement and commitment of additional projects;

• A comfortable package of benefits - lunch in the school canteen, training and professional development courses, the possibility of schooling their own children;

• Participation in international projects;

• Periodic team-building;

• Other benefits, established after the interview.

 

Please send your CV to . Please also send a letter of intent explaining why you want to be part of the Genesis College team.