Labormed-Alvogen

4.39 out of 56 ratings

Bucharest, Romania

Apply

Alvogen este o companie farmaceutică internațională axată pe dezvoltarea, producția și comercializarea medicamentelor complexe, a OTC-urilor și a produselor biosimilare.
Prezentă pe piața farmaceutică din România începând cu anul, compania și-a consolidat poziția odată cu achiziționarea producătorului local de medicamente generice Labormed.
Biroul din România servește ca sediu central Alvogen în Europa Centrală și de Est și constituie baza de producție, cercetare-dezvoltare, vânzări și marketing pentru întreaga regiune.

Anexa 2

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Având în vedere prevederile Regulamentului (UEal Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE,

LABORMED-PHARMA ., cu sediul în București, bd. Theodor Pallady nr. 44B, sectorul, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. Jcod unic de înregistrare„Labormed” şi/sau „Societatea”)

sau

ALVOGEN ROMANIA SRL, cu sediul în București, bd. Theodor Pallady nr. 44B, sectorul, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. Jcod unic de înregistrare„Alvogen” şi/sau „Societatea”)

în funcție de entitatea care are pozitia vacantă pentru care aplicați

vă aduce la cunoștință modul în care și motivul pentru care vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosește, condițiile în care le poate divulga altora și condițiile de siguranță în care le stochează.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu Protecţia Datelor:

 -prin e-mail: la adresa ; sau

-prin fax, la numarul de fax:; sau

-prin posta la adresa: Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul, cod postal, Romania;

Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate şi în baza unui temei legal

Având în vedere primirea CV-ului dumneavoastră, ca urmare a aplicării la una dintre pozițiile vacante în cadrul Societății noastre, vă prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul consimțământului exprimat prin trimiterea voluntară a CV-ului.

Astfel, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră.

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, respectiv gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize ulterioare astfel încât să ne putem stabili programele interne de recrutare.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele menționate anterior se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt divulgate altor terțe părți şi, prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate nici în Spaţiul Economic European şi nici în afara Spațiului Economic European.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

  • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
  • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
  • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
  • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
  • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
  • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

-prin e-mail: la adresa ; sau

-prin fax, la numarul de fax:; sau

-prin posta la adresa: Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul, cod postal, Romania;

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Perioada de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară evaluării candidaturii dumneavoastră sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data comunicării deciziei privind respingerea candidaturii dumneavoastră) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă.

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

This employer does not have any available jobs at the moment.