Șomajul: procedura pas cu pas și condițiile de acordare

Ce este șomajul?

Șomajul este o stare de inactivitate economică proprie celor care nu au un loc de muncă, dar sunt în căutarea unuia. Este considerat a fi un fenomen social contemporan, apărut ca urmare a discrepanței dintre cererea și oferta de muncă (cererea este mai mare decât oferta). În textul de mai jos, o să încercăm să trecem prin toate informațiile pe care trebuie să le cunoști atunci când vine vorba de șomaj.

Forme ale șomajului

Principalele tipuri de șomaj sunt cel involuntar și cel voluntar. Șomajul voluntar face referire la persoanele care decid să refuze anumite locuri de muncă, având drept justificare motive personale. În ceea ce privește șomajul involuntar, acesta cunoaște mai multe forme, după cum urmează:

 1. Șomajul ciclic- Este o formă a șomajului involuntar, generată de evoluția ciclului economic. Șomajul crește în contextul unei crize economice, astfel încât producția și activitățile economice scad, iar numărul falimentelor crește;
 2. Șomajul conjunctural- Are loc ca urmare a restrângerii activității economice în anumite sectoare și este cauzat de anumiți factori politici, economici sau sociali;
 3. Șomajul sezonier- Este o formă a șomajului involuntar, cauzată de restrângerea activității economice a anumitor ramuri, în anumite anotimpuri ale anului;
 4. Șomajul total- Se referă la pierderea locului de muncă și încetarea activității;
 5. Șomajul structural- Caracteristic pentru țările în curs de dezvoltare, în care anumite ramuri nu sunt exploatate suficient;
 6. Șomajul tehnologic- Apare atunci când sunt introduse noi tehnologii ce pot înlocui activitatea personalului angajat.
 7. Șomajul deghizat- Acest tip de șomaj vizează persoanele care sunt delarate a fi șomeri, dar, în realitate, lucrează fără contract de muncă;
 8. Șomajul parțial- Se referă la reducerea duratei de muncă.

Cine poate beneficia de ajutorul de șomaj?

Potrivit Legii nr.76/2002, șomerul este persoana care îndeplinește toate criteriile de mai jos:

 • Este in căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;
 • Starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
 • Nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;
 • Este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

Așadar, dacă îndeplinești aceste condiții, în continuare trebuie să te înregistrezi la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială este domiciliul tău (sau reședința) ori la alt furnizor de servicii de ocupare, în vederea obținerii unui loc de muncă.

Pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj, trebuie să te încadrezi în una dintre următoarele categorii:

 • Ți-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
 • Ți-a încetat contractul individual de muncă sau contractul de muncă temporară din motive care nu ți se pot imputa;
 • Ți-a încetat mandatul prin care ai fost numit sau ales, dacă anterior nu ai fost încadrat în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării activității;
 • Ți-a incetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia ai realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. h), din motive neimputabile ție – venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • Ți-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia ai realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. i), din motive neimputabile ție – persoanele fizice cetățeni români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România și care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
 • Ți-a încetat contractul de mandat sau contractul de management;
 • Ți-a încetat activitatea desfășurată exclusiv pe baza convenției civice;
 • Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărârea judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate anterior, din cauza încetării definitive a activității;
 • Ți-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile ție, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 • Ți-au încetat raporturile de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile ție;
 • Ai încheiat contractul de asigurare pentru șomaj și nu ai venituri sau le realizezi din activități autorizate potrivit legii (mai mici decât salariul de bază minim brut);
 • Ai încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate, dar ulterior ți-ai redobândit capacitatea de muncă și nu ai reușit să găsești un loc vacant;
 • Ești absolvent al unei instituții de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, și într-o perioadă de minimum 60 de zile de la absolvire nu ai reușit să te încadrezi în muncă potrivit pregătirii profesionale;
 • Ești absolvent al unei școli speciale pentru persoane cu handicap în vâstă de minimum 16 ani, și nu ai reușit să te încadrezi în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Astfel, persoanele care refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau studiilor nu vor beneficia de indemnizația de șomaj. Același lucru se aplică și în cazul absolvenții care, la data solicitării, urmează o formă de învățământ.

Mai mult, legislația prevede și faptul că un individ poate beneficia de indemnizația de șomaj dacă îndeplinește cumulativ condițiile de mai jos:

 • Are un stadiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
 • Nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință;
 • Conform legii, nu îndeplinește condițiile de pensionare;
 • Este înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își are domiciliu (sau reședința, după caz, dacă a avut ultimul loc de muncă sau a realizat venituri în acea localitate).

Care este valoarea indemnizației de șomaj?

Indemnizația de șomaj este acordată în mod diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare:

 1. Persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an vor primi 75% din valoarea indicatorului social de referință în viguare la data stabilirii acestuia.
 2. Suma prevăzută la lit. a) la care sa adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferențiate sunt următoarele:

a) În cazul persoanelor cu un stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani, cota procentuală diferențiată este de 3%;

b) În cazul persoanelor cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani, cota procentuală diferențiată este de 5%;

c) În cazul persoanelor cu un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani, cota procentuală diferențiată este de 7%;

d) În cazul persoanelor cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani, cota procentuală diferențiată este de 10%;

Totuși, dacă faci parte din categoria persoanelor care tocmai au terminat liceul și nu îți poți găsi un loc de muncă, indemnizația de șomaj este standard, adică 50% din indicatorul social.

Pe ce perioadă se acordă ajutorul de șomaj?

Așa cum am precizat deja, indemnizația de șomaj se acordă în funcție de stagiul de cotizare. Așadar, perioada de timp diferă, de asemenea:

a) În cazul persoanelor cu un stadiu de cotizare de cel puțin un an, indemnizația de șomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni;

b) În cazul persoanelor cu un stadiu de cotizare de cel puțin 5 ani, indemnizația de șomaj se acordă pe o perioadă de 9 luni;

c) În cazul persoanelor cu un stadiu de cotizare de cel puțin 10 ani, indemnizația de șomaj se acordă pe o perioadă de 12 luni;

Mai mult, plata indemnizației de șomaj poate fi stopată și în următoarele condiții:

 • La data încadrării în muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă mai mare de 12 luni;
 • La data de întâi a lunii următoare lunii în care a realizat venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referință, prin activități autorizate potrivit legii;
 • La 90 de zile de la data emiterii autorizației de funcționare pentru a desfășura activități independente sau a certificatului de înmatriculare, dacă realizează venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referință;
 • La data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor;
 • La data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
 • Dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depășește 12 luni;
 • La data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limita de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate ori a pensiei anticipate parțiale sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;
 • La data plecării din țară a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni;
 • La data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;
 • În cazul decesului beneficiarului;
 • La expirarea termenelor prevăzute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);
 • La data admiterii într-o formă de învățământ, în cazul persoanelor asimilate șomerilor, prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) si b);
 • La data de la care își începe desfășurarea activității în funcții elective sau la data la care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;
 • La data angajării, conform legii, pe bază de contract, în situația soldaților si gradaților voluntari;
 • La data promovării concursului national de rezidențiat pe locuri sau pe posturi, in condițiile legii.

Așadar, valoarea indemnizației, dar și perioada acordării acesteia diferă în funcție de stagiul de cotizare. Mai mult, nu poți beneficia de această indemnizație dacă decizi, voluntar, să refuzi anumite locuri de muncă ce sunt în conformitate cu studiile tale, dacă nu ai împlinit vârsta de 16 ani sau dacă urmezi o formă de învățământ. Dacă mai ai nelămuriri, scrie-ne oricând pe contact@bestjobs.eu și încercăm să le rezolvăm împreună.